กฎหมายคราฟต์เบียร์

กฎหมายคราฟต์เบียร์

บทนำเกี่ยวกับกฎหมายคราฟต์เบียร์

กฎหมายคราฟต์เบียร์ คราฟต์เบียร์เป็นเบียร์ประเภทหนึ่งที่ผลิตโดยผู้ผลิตขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า “โรงเบียร์คราฟต์” ซึ่งมักมีการผลิตเบียร์หลากหลายรสชาติ เน้นคุณภาพและวัตถุดิบชั้นดี ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การผลิตเบียร์มายาวนานกว่า 100 ปี แต่อุตสาหกรรมเบียร์ไทยในอดีตถูกผูกขาดโดยผู้ผลิตเบียร์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ราย ส่งผลให้ตลาดเบียร์ไทยมีการแข่งขันที่ต่ำ และผู้บริโภคมีตัวเลือกที่จำกัด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโรงเบียร์คราฟต์เกิดขึ้นใหม่มากมาย ผู้บริโภคหันมานิยมดื่มคราฟต์เบียร์มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเบียร์ไทยมีความหลากหลายและแข่งขันมากขึ้น

การเติบโตของอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ไทย กฎหมายคราฟต์เบียร์

เป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น

 • กระแสนิยมคราฟต์เบียร์ทั่วโลก
 • ผู้บริโภคมีความสนใจในเบียร์หลากหลายรสชาติมากขึ้น
 • ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่เริ่มหันมาผลิตคราฟต์เบียร์มากขึ้น

การเติบโตของอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ไทย ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทาย ดังนี้

โอกาส

 • เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
 • กระตุ้นการแข่งขันในตลาดเบียร์
 • สร้างงานและรายได้
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความท้าทาย

 • ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าเบียร์ทั่วไป
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์ของผู้บริโภคยังจำกัด
 • กฎระเบียบที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

กฎระเบียบที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

หนึ่งในความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ไทย คือกฎระเบียบที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 กำหนดให้โรงเบียร์ขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 100 ลิตรต่อวัน ต้องยื่นขอใบอนุญาตผลิตสุราจากกรมสรรพสามิต ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท

นอกจากนี้ กฎกระทรวงฯ ยังกำหนดให้โรงเบียร์ขนาดเล็กต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กขาดทุนหรือหยุดกิจการได้

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายคราฟต์เบียร์

เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ไทยอย่างยั่งยืน ภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคราฟต์เบียร์ให้มีความเป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนาดเล็กมากขึ้น โดยอาจพิจารณาแนวทางดังนี้

 • ยกเลิกการบังคับใช้ใบอนุญาตผลิตสุราสำหรับโรงเบียร์ขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 100 ลิตรต่อวัน
 • ผ่อนปรนข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับโรงเบียร์ขนาดเล็ก
 • สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์ให้กับผู้บริโภค

การปรับปรุงกฎหมายคราฟต์เบียร์จะช่วยลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบการขนาดเล็ก ส่งเสริมการแข่งขันในตลาดเบียร์ และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้อุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

บทสรุป

อุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ไทยมีศักยภาพเติบโตสูง แต่ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะกฎระเบียบที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ภาครัฐควรเร่งดำเนินการปรับปรุงกฎหมายคราฟต์เบียร์ให้มีความเป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนาดเล็กมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ไทยอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://beerthaigointer.com/